NAFOSTED 2014

Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính

Chủ Đề: Tính toán và truyền thông di động

12-14 tháng 3 năm 2014 - Học viện Kỹ thuật Quân sự

don-vi

 nafosted-logo

 

hoc-vien-ky-thuat-quan-su

 

 

tai-tro

 

IEEE Vietnam Section

Chương trình chi tiết của Hội nghị có thể xem ở liên kết sau:

 

http://edas.info/web/nics14/program.html