• Đây là môn học chuyên ngành bắt buộc cho khóa học thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, cung cấp những kiến thức cơ bản và là bước đầu tiên làm quen với các vấn đề lưu lượng trong viễn thông. Mục tiêu của môn học là trang bị cho học viên các mô hình toán học của các hệ thống thông tin khác nhau cùng với lưu lượng của chúng, dùng để định cỡ các hệ thống và phân tích chất lượng hoạt động của chúng; Trang bị các phương pháp quản lý và phân tích hệ thống.

    Guest access