Điện tử số
(Điện tử số)

Cung cấp các câus trúc bán dẫn lưỡng cực PNP, NPN, bãn dẫn trường jFET, MosFET và cấu trúc các cổng NOT, AND, NAND, NOR; hệ đếm và các hàm logic, bài toán phân tích và tổng hợp mạch tổ hợp số.