Đo lường điện
(Đo lường điện)

Cung cấp cho sinh viên các phương pháp đo lường điện - vô tuyến điện, nguyên lý xây dựng các phương tiện đo lường điện-vô tuyến điện thông dụng.