Kỹ thuật truyền số liệu
(Kỹ thuật truyền số liệu)

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về truyền số liệu qua mạng viễn thông bao gồm: cấu trúc phân lớp và hoạt động của mạng truyền số liệu, cơ sở kỹ thuật truyền số liệu số, các phương pháp mã hóa và xử lý tín hiệu trước khi truyền, các giao thức đảm bảo truyền dẫn tin cậy, và các giao thức thuộc lớp liên kết dữ liệu.