Các hệ thống thông tin vô tuyến 1
(Hệ thống vô tuyến 1)

Các hệ thống thông tin vô tuyến 1 bao gồm các nội dung cơ bản về Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến và nghiên cứu các giải pháp cấu trúc một vài thiết bị vô tuyến tiêu biểu cho hệ thống vô tuyến.