Mạng viễn thông (ĐTVT10)
(Mạng viễn thông (ĐTVT10))

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các mạng máy tính và viễn thông hiện đại.