Mạng Viễn thông (TT46)
(Mạng Viễn thông (TT46))

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các mạng viễn thông hiện đại. Thông qua môn học sinh viên nắm được các nguyên lý hoạt động của các mạng cơ bản như mạng điện báo, PSTN, ISDN, DSL, LAN, WLAN, Internet, và mạng thông tin di động. Các nội dung chính bao gồm: cấu trúc mạng viễn thông, các kỹ thuật chuyển mạch, nguyên tắc định cỡ mạng, các giao thức định tuyến, và các giao thức đa truy nhập ALOHA, CSMA, Token passing. Phần thí nghiệm được tiến hành trên hệ thống mô phỏng mạng như Opnet hay ns-2.