Xử lý tín hiệu số
(Xử lý số)

Môn học trang bị các kiến thức căn bản về tín hiệu số và hệ thống xử lý tín hiệu số.