Trường điện từ và Siêu cao tần
(Trường ĐT và SCT)

Môn học trang bị các quy luật cơ bản của trường điện từ và sóng điện từ, các quá trình truyền sóng và các tham số đặc trưng cho trường và môi trường truyền dẫn khác nhau.