Cao đẳng

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Đào tạo

Chương trình đào tạo cao đẳng

I. MỤC TIÊU YÊU CẦU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo các học viên được tuyển chọn qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng trở thành các cử nhân trình độ cao đẳng có kiến thức về khoa học, công nghệ và phương pháp luận đủ để: có hiểu biết tổng quan và chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn; có phẩm chất đạo đức, sức khỏe, kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương công việc trong ngành học tương ứng.

2. Yêu cầu đào tạo
2.1. Yêu cầu về phẩm chất
Phẩm chất chính trị: có tinh thần yêu nước sâu sắc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành công việc được giao với chất lượng và hiệu quả cao.

Phẩm chất đạo đức: có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu, có ý thức đoàn kết..., thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp.

Phẩm chất nghề nghiệp: an tâm, yêu nghề, có tác phong làm việc khoa học, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chủ động sáng tạo và nhạy bén xử lý mọi tình huống, hình thành được thói quen làm việc có kế hoạch, thận trọng, tỷ mỷ, chuẩn xác, luôn bình tĩnh và tự tin, biết phát huy dân chủ, tôn trọng tập thể, có tác phong sâu sát, chặt chẽ, thể hiện được tính quyết đoán trong công việc.

2.2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe đáp ứng các yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có các kiến thức cơ bản về toán học và các môn khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Có kiến thức tin học, ngoại ngữ đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của ngành đề ra.

Nắm vững kiến thức cơ sở ngành một cách cơ bản, hệ thống.

Nắm vững kiến thức chuyên ngành phục vụ cho công tác chuyên môn.

Có phương pháp luận khoa học, có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào phục vụ công tác kỹ thuật, công tác nghiên cứu khoa học và công tác giảng dạy.

2.3. Yêu cầu về kỹ năng
a) Phân tích vấn đề
Trang bị cho người học phương thức tiếp cận vấn đề, kỹ năng phân tích các yêu cầu, các giới hạn biên của mục tiêu; từ đó người học khái quát hóa được vấn đề, xác định được mục tiêu chính của vấn đề chuyên môn cần phải giải quyết.

b) Giải quyết vấn đề
Trang bị cho người học kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn thông qua các bài thí nghiệm, bài tập lớn, đồ án môn học, các đợt thực tập, đồ án tốt nghiệp. Trên cơ sở những kỹ năng đó, người học vận dụng vào giải quyết các vấn đề chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường.

c) Giao tiếp
Trong quá trình học, rèn cho người học kỹ năng trình bày, bảo vệ và phản biện các vấn đề thông qua các buổi xêmina, bảo vệ tiểu luận, bảo vệ đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.

Thông qua các đợt thực tập, người học được giao tiếp với các cơ quan đơn vị, từ đó có thể tìm hiểu, đề xuất yêu cầu, đề đạt nguyện vọng,…tạo cho người học kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.

d) Làm việc theo nhóm
Một số chủ đề xêmina, tiểu luận, báo cáo thực tập, báo cáo thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp yêu cầu người học phải làm việc theo nhóm. Người học sẽ phải chủ động phân công trưởng nhóm, phân công và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm; phân công người báo cáo với giáo viên hướng dẫn về ý tưởng, giải pháp thực hiện của nhóm trong quá trình thực hiện cũng như khi bảo vệ, báo cáo kết quả công việc.

3. Đối tượng đào tạo
Các học sinh đã tốt nghiệp các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, trung học bổ túc và trung học nghề trong độ tuổi quy định để trở thành Cử nhân kỹ thuật, trình độ cao đẳng.

4. Tổ chức đào tạo
- Thời gian đào tạo: 03 năm.

- Việc tổ chức học tập, xét duyệt lên lớp, lưu ban, thôi học, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và các văn bản hiện hành của Học viện Kỹ thuật Quân sự.
II. THỜI GIAN, CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠ
1.     Thời gian chung: 03 năm.
Cụ thể: Quỹ thời gian dành cho đào tạo là: 116.5 tuần, trong đó:
- Thời gian lên lớp toàn khoá : 64.5 tuần

- Thi học kỳ : 20 tuần

- Thời gian dự trữ : 10 tuần

- Thực tập, thực tập TN : 13 tuần

- Làm và báo cáo TN : 05 tuần

- Thi tốt nghiệp : 04 tuần

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

- Giáo dục đại cương : 41 TC

- Giáo dục chuyên nghiệp : 59 TC

+ Cơ sở ngành + kỹ thuật chuyên ngành : 45 TC

+ Thực tập cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành : 04 TC

+ Thực tập tốt nghiệp : 03 TC

+ Báo cáo tốt nghiệp : 03 TC

+ Thi tốt nghiệp môn cơ sở ngành, chuyên ngành : 02 TC

+ Thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : 02 TC

- Tổng số TC toàn khoá: 100 TC (chưa kể khối kiến thức Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất).

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2