Đại học chính quy

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ DÂN SỰ DÀI HẠN

(Kèm theo Quyết định số: 1223 /QĐ-HV ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện)


I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo

Học viện Kỹ thuật Quân sự đào tạo học sinh trong độ tuổi quy định đã tốt nghiệp trung học phổ thông, được tuyển chọn qua kỳ thi tuyển sinh đại học để trở thành người kỹ sư, có trình độ khoa học kỹ thuật; có phẩm chất, nhân cách và năng lực phát triển toàn diện; có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe và ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

          2. Yêu cầu đào tạo

2.1. Yêu cầu về phẩm chất

2.1.1. Phẩm chất chính trị

          Có thế giới quan cách mạng, phương pháp luận khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ đất nước và nhân dân; phấn đấu thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

          2.1.2. Phẩm chất đạo đức

          Có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị.

          2.1.3. Phẩm chất nghề nghiệp

          An tâm yêu nghề, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học; có kế hoạch, thận trọng, tỉ mỉ, chuẩn xác, tư duy độc lập, chủ động sáng tạo và nhạy bén xử trí mọi tình huống.

2.2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật

          - Có phương pháp luận khoa học, có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào phục vụ công tác kỹ thuật, công tác nghiên cứu khoa học và công tác giảng dạy.

          - Nắm chắc khoa học tự nhiên, sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra theo quy định, đọc thành thạo các tài liệu chuyên ngành.

          - Nắm vững kiến thức cơ sở ngành một cách cơ bản, hệ thống.

          - Nắm vững kiến thức chuyên ngành phục vụ cho công tác chuyên môn.

3. Tổ chức đào tạo

          - Chương trình đào tạo bao gồm các khối kiến thức: Khoa học xã hội và nhân văn ; Khoa học tự nhiên; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất, Giáo dục quân sự chung; Kỹ thuật cơ sở ngành và kỹ thuật chuyên ngành. Sinh viên được thực tập kỹ thuật, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp.

          - Việc tổ chức đào tạo được thực hiện trên cơ sở phân chia chương trình đào tạo của các chuyên ngành thành 3 phần:

          + Phần chung cho tất cả các chuyên ngành (gồm khối kiến thức Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất và Ngoại ngữ).

          + Phần chung cho các chuyên ngành trong cùng ngành (khối kiến thức cơ sở ngành).

          + Phần riêng từng chuyên ngành (khối kiến thức Kỹ thuật chuyên ngành).

-   Việc tổ chức thi kết thúc học phần, đánh giá kết quả học tập, xét lên lớp, lưu ban, thôi học, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Bộ Quốc phòng và của Học viện.

II. THỜI GIAN, CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Thời gian chung: 5 năm (10 học kỳ chính + 04 học kỳ hè)

 

Năm học

Học kỳ

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Thời gian HL (tuần)

I

1

25/09

20/01

17

2

22/01

30/06

21

01/7

30/8

06

II

3

01/9

20/01

21

4

22/01

30/06

21

01/7

30/8

06

III

5

01/9

20/01

21

6

22/01

30/06

21

01/7

30/8

06

IV

7

01/9

20/01

21

8

22/01

30/06

21

01/7

30/8

06

V

9

01/9

20/01

21

10

22/01

30/06

21

Tổng số

Kỳ chính       (10 kỳ)

206

Kỳ hè              (04 kỳ x 06 tuần)

24

 

Tổng thời gian 230 tuần, gồm:

- Thời gian thực cho đào tạo là: 226 tuần, trong đó:

+ Thời gian lên lớp toàn khóa  (09 kỳ x 15 tuần)

133 tuần

+ Dự trữ mỗi học kỳ               (09 kỳ x 02 tuần)

18 tuần

+ Thi học kỳ                           (09 kỳ x 04 tuần)

36 tuần

+ Kỳ hè                                 (04 kỳ x 06 tuần)

24 tuần

+ Làm và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

13 tuần

+ Thi tốt nghiệp

02 tuần

- Thời gian dự trữ

04 tuần

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ (31.64%) (học chung cho tất cả các chuyên ngành).

1. Khoa học xã hội nhân văn            : 10 tín chỉ.

2. Giáo dục QP, Giáo dục thể chất :

3. Khoa học tự nhiên                      : 32 tín chỉ.

4. Ngoại ngữ                                  : 08 tín chỉ.

2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 108 tín chỉ (68.36%)

1. Cơ sở ngành, chuyên ngành          : 90 tín chỉ.

2. Thực tập                                       : 08 tín chỉ.

3. Đồ án tốt nghiệp + thi tốt nghiệp  : 10 tín chỉ.      

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA: 158 Tín chỉ

 

Sơ đồ logic chương trình (Bấm vào xem hình lớn hơn)

 

Chuong-trinh-TC-K101