Thông báo v/v tổ chức học kỳ phụ năm học 2014-2015

Đăng bởi: Admin Chuyên mục: Tin tức

Ngoài 2 học kỳ chính và học kỳ hè, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối, sinh viên diện tốt nghiệp chậm các khóa hoàn thiện chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo dự kiến tiếp tục tổ chức thêm một học kỳ phụ trong năm học 2014-2015 với những nội dung sau:

1. Đối tượng đào tạo:

Sinh viên dân sự Khóa 9 và diện tốt nghiệp chậm các khóa có nguyện vọng (tự nguyện).

2. Thời gian đào tạo:

- Học kỳ phụ được tổ chức học trong 8 tuần (dự kiến bắt đầu từ 16/3/2015 đến 09/5/2015), 1 tuần dự trữ và 1 tuần thi.

- Thời gian học vào các tiết từ 13 đến 16 (buổi tối, từ 18h00 đến 21h00) các ngày làm việc trong tuần; hoặc các tiết từ 1 đến 12 ngày thứ 7.

3. Khối lượng đăng ký:

Sinh viên được phép đăng ký tối đa 10 tín chỉ.

4. Học phí:

a) Đối với lớp học lý thuyết, tuỳ theo số lượng sinh viên học, mức thu học phí được xác định trên nguyên tắc thu bù chi như sau:

TT

Số lượng sinh viên/lớp học phần

Mức thu học phí

1

Từ 8 trở lên

Bằng mức thu học phí học kỳ hè

2

Từ 5 đến 7

Bằng 1,2 lần mức thu học phí học kỳ hè

3

Từ 2 đến 4

Bằng 2 lần mức thu học phí học kỳ hè

4

1

Bằng 3 lần mức thu học phí học kỳ hè

b) Đối với các học phần thí nghiệm, thực hành, đồ án: Mức thu học phí bằng mức thu học phí học kỳ hè.

5. Quy trình tổ chức thực hiện:

a) Đăng ký học và tổ chức học: Việc đăng ký và tổ chức học bao gồm 2 giai đoạn:

* Giai đoạn 1:

Đăng ký sơ bộ, từ ngày 04/02/2015 đến ngày 10/02/2015, tại các khoa quản lý sinh viên dân sự. Mẫu đăng ký được thực hiện thống nhất (theo mẫu gửi kèm). Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học các học phần, Phòng Đào tạo báo dạy các khoa, viện, trung tâm và sắp xếp thời khoá biểu dự kiến đào tạo. Phòng Đào tạo xếp lịch học cho những học phần lý thuyết có số lượng sinh viên đăng ký từ 5 trở lên. Các bộ môn, giáo viên phụ trách tự bố trí thời khoá biểu và thông qua Phòng Đào tạo trước khi thực hiện đối với những học phần lý thuyết có số lượng sinh viên dưới 5, những học phần đồ án, thí nghiệm, thực hành, thể dục thể thao.

* Giai đoạn 2: (Sẽ ban hành kế hoạch cụ thể)

- Tổ chức đăng ký học chính thức: đăng ký online đối với tất cả những học phần.

- Thông báo các học phần đủ điều kiện tổ chức và tổ chức đào tạo.

b) Thu học phí: Học phí học kỳ phụ được thu làm 2 lần:

+ Lần 1: Tổ chức thu học phí đối với các sinh viên đã đăng ký học. Với các lớp học lý thuyết có số lượng sinh viên nhỏ hơn 8, mức thu tạm thời bằng mức thu học phí học kỳ hè. Sau thời hạn này, chỉ những sinh viên nào đã đóng học phí mới được phép học.

+ Lần 2: Tổ chức thu học phí bổ sung đối với trường hợp các sinh viên học tại các lớp học lý thuyết có số lượng sinh viên nhỏ hơn 8. Học kỳ phụ được tổ chức cho các sinh viên tự nguyện đăng ký học, sinh viên cần cân nhắc trước khi đăng ký học và đóng học phí. Các trường hợp không đóng học phí bổ sung coi như chưa hoàn thành việc đóng học phí cho học phần đó và không được công nhận kết quả học tập, cũng không được hoàn lại học phí đã đóng lần 1.

Nhận được Thông báo này, đề nghị các khoa, viện, trung tâm phổ biến cho sinh viên biết và tổ chức triển khai thực hiện./.
TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

TS Dương Tử Cường

 

Cổng thông tin đào tạo

banner-daotao2